Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

For dig som er…

Hospitalsansat

MedComs arbejde har direkte betydning for dig som hospitalsansat, hvad enten du er ansat på et offentligt eller et privat hospital.

Tæt kommunikation mellem parterne

MedCom har siden 1995 haft særligt fokus på kommunikationen mellem:

Praktiserende læger, speciallæger, apoteker, laboratorier, regioner, sygehuse, privathospitaler og kommuner

…og har det fortsat.

Henvisninger er elektroniske

Alle henvisninger til sygehuse kan sendes elektronisk med mulighed for at vedlæggelse af bilag. Med Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) (tidligere henvisningshotellet) er det fortsat også muligt at sende elektroniske henvisninger til specifikke pakkeforløb på hospitalsafdelinger. 

Adgang til data på tværs af sektorer

Sundhedsjournalen giver i dag adgang til data fra både sygehuse, privathospitaler, (snart) speciallæger og en del oplysninger fra almen praksis på tværs af sundhedsvæsenets organisatoner. Adgang til fælles data om patienternes medicinering sker via det Fælles Medicinkort.

Sundhedsjournalen er en del af den kliniske arbejdsplads. Den giver klinikere på både sygehuse, privathospitaler, kommuner og i speciallægepraksis og almen praksis adgang til klinisk relevant information – herunder journaler, diagnoser, laboratoriesvar, behandlinger og radiologiske beskrivelser. Desuden kan borgere via sundhedsjournalen få indsigt i egen patientjournal og dermed få en øget viden om egen sygdom og behandling. Det fremmer borgernes aktive deltagelse og engagement i behandlingen. Sundhedsjournalen er ofte også svaret på en aktindsigtsanmodning

Adgangen til Sundhedsjournalen sker via en knapløsning fra klinikernes EPJ-system.

Der bliver løbende lavet udvidelser og forbedringer af Sundhedsjournalen. Bl.a. ser man i den kommende MedCom13 periode dataleverance fra kommuner, speciallæger og almen praksis.

Telemedicin

Der bliver afholdt flere videokonferencer på sygehusene, både i form af videotolkning til erstatning af fremmødetolkning, men også til telemedicinsk behandling i psykiatrien og somatiske udskrivningskonferencer. Her holdes videomøder som en del af samarbejdet mellem hospitalerne og andre samarbejdsparter, og det sundhedsfaglige personale sparer derved transporttid.
På området for PRO (patient rapporterede oplysninger) sker der også en del, idet MedCom arbejder på at kunne dele patienternes PRO-spørgeskemaer og egenmålte data i en national infrastruktur. Det betyder at alle indsamlede oplysninger i lokale telemedicinske løsninger samles og deles, hvilket indebærer at en kliniker som har en patient i behandling, kan se patientens PRO-data. De indsamlede data videreformidles til RKKP mhp kvalitetsopfølgning.

Den plejekrævende borger

For at servicere den plejekrævende borger, er kommuner og sygehuse ekstra opmærksomme ved indlæggelser og udskrivning af borgeren for at skabe et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Eksempelvis sendes plejerapporter og elektroniske genoptræningsplaner fra sygehuset til kommunerne. 

Hurtig indsats til nyfødte

Når en fødsel finder sted på sygehus, sender fødeafdelingen en fødselsanmeldelse til kvindens hjemkommune. I fødselsanmeldelsen informerer sygehuset om såvel barn/børn, graviditet og fødsel. Oplysningerne anvendes i kommunen som opstart af børne-/ungejournalen, der ligger til grund for det videre forløb i den kommunale sundhedstjeneste, herunder sundhedsplejerskens arbejde. 

Kontakt

Portrætfoto af Jens

Jens Rahbek Nørgaard

Chefkonsulent

Systemforvaltnings-team