Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

SDN

Sundhedsdatanettet

Find mere information om

Hvad er Sundhedsdatanettet?

SDN er et sikret netværk til datakommunikation i den danske sundhedssektor (offentlige og private parter). SDN binder lokale, sikrede net sammen i en fælles infrastruktur via SDNs knudepunkt (SDX).. SDN anvendes bl.a. af NSP, FMK, sundhed.dk, VDX, KIH Database og en række lokale tværsektorielle og tværregionale driftsløsninger.

SDN supplerer det kommercielle VANS-net, der anvendes til tværsektoriel udveksling af XML- og EDI-meddelelser.

SDN blev sat i drift af MedComs styregruppe i 2003 i forlængelse af MedComs internetstrategi.

Økonomifakta

Finansieringen af drift, videreudvikling og administration af SDN er fælles med videoknudepunktet (VDX). SDN inkl. VDX er underlagt udgiftsneutral brugerfinansiering. Hovedfinansieringen stammer fra landets kommuner og regioner og finansieres fra og med 2018 via bloktilskuddet jf. finansierings- og styringsmodellen for fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet (ØA18).

Foruden regioner og kommuner medfinansierer bl.a. it-leverandører, statslige institutioner m.v. også SDN efter særlige regler. Her kan du læse om regler og principper for finansiering (pdf).  

Da driften udelukkende er brugerfinansieret, betyder det, at følgende omkostninger skal dækkes af de parter, der tilslutter sig:

  • Omkostninger til driftsoperatør, herunder husning, driftsafvikling, teknisk support til tilsluttende netværk, overvågning og sikkerhedslogning
  • MedComs administrative omkostninger ved tilslutning, statistik og vedligeholdelse af aftaler
  • Teknisk udvikling og vedligeholdelse, herunder udskiftning og opgradering af teknisk udstyr og teknologisk tilpasning til nye services.

Driften skal økonomisk hvile i sig selv, og anvendelsen af de opkrævede midler indgår som selvstændig post i MedComs revisorpåtegnede regnskab. De fastsatte tilslutnings- og abonnementspriser reguleres årligt med den statsligt udmeldte pris- og lønreguleringstakst. Regulering herudover kan kun ske efter konkret beslutning i MedComs styregruppe.

Fordelingen på drift, videreudvikling og administration indgår i MedComs løbende budgetlægning og -opfølgning.

Systemfakta

SDN er en del af organisationen for systemforvaltningen af fællesoffentlige sundheds-it-løsninger (FSI). Den fællesoffentlige systemforvaltning er organiseret i overensstemmelse med Governancemodellen for styregruppen for FSI – og med MedComs styregruppe som forretningsstyregruppe og med en brugergruppe, som har til opgave at følge driften og sikre den tekniske og sikkerhedsmæssige udvikling.

MedCom er fællesoffentlig systemforvalter for SDN. Systemforvaltningen dækker hele styrings- og forvaltningsopgaven for SDN – og er fastlagt i Governance-modellen samt i SDN-FSI-driftsaftalen for fællesoffentlige sundheds it-løsninger.  

Driftsfakta

Driften af SDN varetages af TDC A/S og underleverandøren Netic A/S.

MedComs kontrakt med TDC A/S er indgået i 2016 efter afholdt offentligt EU-udbud.

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Peder

Peder Illum

Konsulent

Systemforvaltnings-team

Portrætfoto af Jesper

Jesper Søderberg Knudsen

Konsulent

Systemforvaltnings-team