Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

FAQ om dosisdispensering

Hvilke borgere gælder aftalen for?

Aftalen gælder for borgere tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, plejehjem og botilbud, og hvor kommunens sundhedspersonale yder bistand til at dosere og/eller administrere medicin. Aftalen gælder også borgere på private bosteder, private plejehjem samt regionale bosteder.
Alene borgere med et stabilt medicinbehov og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen. Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil de seneste fx tre til seks måneder. Den fremadrettede forventning om nært forestående ændringer/status quo er afgørende for vurderingen.

Hvad er baggrunden for aftalen?

Baggrunden for aftalen er at øge medicinsikkerheden og frigøre medarbejderressourcer i en periode, hvor der kommer ekstraordinært pres på det kommunale og regionale sundhedsvæsen grundet corona-situationen i vinteren 2021/2022.

Hvem betaler lægens honorar?

Staten betaler lægens honorar for at få borgerne på dosispakket medicin. Der er tale om en midlertidig ordning med udløb den 1. april 2022.

Hvor længe gælder aftalen?

Der er tale om en midlertidig ordning med udløb den 1. marts 2023.

Hvor lang tid skal borgerens medicin have været stabil, for at man kan sætte dem på dosisdispensering?

Det er ikke en forudsætning, at en borgers medicin har været stabil de seneste fx tre til seks måneder. Den fremadrettede forventning om nært forestående ændringer/status quo er afgørende for vurderingen.

Hvad betyder overgangen til dosispakket medicin?

Overgang til dosispakket medicin betyder som udgangspunkt kun, at selve dispenseringsopgaven bortfalder. Opgaven med at administrere borgerens medicin (hjælpe borgeren med at tage sin medicin) påhviler fortsat kommunen.
Hvis borgeren bliver “selvhjulpen” ved overgang til dosispakket medicin – fordi borgeren efter eventuel oplæring vurderes at kunne håndtere medicinen selv, eller borgeren ikke længere ønsker kommunal hjælp til opgaven – orienteres egen læge via korrespondance (efter samtykke fra borgeren).
Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosisdispenseret medicin.

Hvem skal identificere de borgere, som er egnede til dosisdispensering?

Det er som udgangspunkt den kommunale hjemmesygepleje og ansatte på botilbud, der identificerer borgere, hvor medicin er egnet til dosispakket medicin.
Det kan også være egen læge, som identificerer relevante borgere. 
Identificeres borgeren af den kommunale hjemmesygepleje, indhenter kommunen informeret samtykke fra borgeren og kontakter herefter lægen via en korrespondancemeddelelse med anmodning om dosispakket medicin til navngivet apotek.
Lægen vurderer borgerens medicinstatus, herunder om patienten er i stabil medicinsk behandling, og hvorvidt borgeren kan have gavn af at få ordineret dosispakket medicin. 
Hvis lægen finder borgeren egnet til dosispakket medicin, indhentes informeret samtykke, og medicinkortet gennemgås og ajourføres. Der udstedes dosisrecepter til det ønskede apotek, og lægen sender en korrespondancemeddelelse til kommunen mhp. opstart af dosispakket medicin. 
Hvis lægen ikke umiddelbart kan vurdere, om borgeren er egnet til dosispakket medicin, kan lægen vælge at indkalde borgeren til konsultation eller afvente årskontrol inden endelig vurdering.
På plejehjem og bosteder med fast tilknyttede læger vil der være en løbende og tæt dialog om alle borgere. Derfor kan der her lokalt aftales andre arbejdsgange for anmodning til og svar fra den fast tilknyttede læge, fx ved at plejehjem laver en samlet liste over identificerede umiddelbart egnede borgere til den fast tilknyttede læge, hvorefter lægen kan foretage den endelige vurdering, inden der indhentes informeret samtykke fra borgeren.

Hvordan kommer kommunen i gang?

Kommunen anbefales at tage kontakt til den lokale PLO-K formand med en orientering om indsats og en appel til dialog/samarbejde om opgaven. Emnet dagsordenssættes på næstkommende KLU-møde.
Opgaven forankres ledelsesmæssigt i kommunen – hvis opgaven ikke allerede er forankret. Fx ved at udpege en leder/projektleder med ansvar for opgaven.

Hvad består opgaven i for kommunen?

Alle borgere med medicindispenseringsydelse vurderes for, om de er egnede til dosispakket medicin jf. målgruppebeskrivelse.
Medarbejderen informerer borgeren om ordningen med dosispakket medicin og udleverer pjecen “Dosispakket medicin”.
Der indhentes informeret samtykke fra egnede borgere.
Der fremsendes anmodninger til praktiserende læge via korrespondance på alle egnede borgere, der har givet informeret samtykke.
Ved positiv tilbagemelding fra praktiserende læge tages der kontakt til det ønskede apotek for at aftale tidspunkt for opstart. Normalt planlægges opstart efter 2-4 uger, så borgeren får brugt den eksisterende medicin.
Borgeren aflægges besøg på dagen for opstart af dosispakket medicin og herefter hver 14. dage. Kun dispenseringsopgaven med at prikke piller ud erstattes med dosispakket medicin, men ikke modtagekontrol eller administrationsopgaven, hvor kommunen fx skal tjekke, at antal tabletter i dosisposerne stemmer overens med medicinlisten, og at der er korrekt navn og CPR-nummer på dosisposerne. 
Den FMK-ansvarlige i kommunen kontakter MedCom ved tvivlsspørgsmål.

Hvor kan kommunen få hjælp?

MedCom bistår kommunenrne med vejledningsmateriale vedr. arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med opstart af dosiskort samt ved ændringer. 
Kontaktpersoner
Karina Hasager Hedevang, khs@medcom.dk, tlf. 2917 4703
Iben Søgaard, ibs@medcom.dk, tlf. 6178 1877

Skal lægen anvende aftalen?

Det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende aftalen.

Hvad skal man skrive i korrespondancemeddelelsen til lægen?

Vi har vurderet, at XX er egnet til dosispakket medicin. Han/hun er informeret om kodningen med dosispakket medicin og har fået udleveret pjecen “Dosispakket medicin”. Borger har givet informeret samtykke. Borgeren ønsker at anvende XX Apotek. Vil du foretage den endelige vurdering af, om borger er egnet til dosispakket medicin og give en tilbagemelding?

Hvordan honoreres ydelsen?

Opstart af dosispakket medicin honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500.
I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i den dosispakkede medicin.
Hvis dosispakket medicin bliver seponeret af andre end egen læge, og kommunen igen ønsker dosispakning, så kan ydelsen anvendes igen.

Hvor meget koster dosisdispensering?

Man skal betale et gebyr for at få dosispakket medicin foruden den pris, man skal betale for selve medicinen. 
Gebyret er på 111,25 kr. pr. rulle (til 14 dage) eller ca. 55 kr. pr. uge.
Det vil typisk være væsentligt billigere pga. medicintilskudsreglerne.
Får man 4 eller flere tilskudsberettigede lægemidler, vil man typisk få 85 % i tilskud, og så koster det kun 1 kr. pr. dag.
Har man et kommunalt helbredstillæg, vil egenbetalingen være yderligere reduceret.
Hvis man får færre lægemidler, vil egenbetalingen være lidt højere, men fortsat meget lavere end 55 kr. pr. uge. 
Apotekerforeningen har lavet en prisberegner for dosispakket medicin.

Er det mere patientsikkert at anvende dosisdispensering?

Ja, det er det. Der er fejl i 20.000-50.000 ud af 1.000.000 manuelle doseringer – på trods af utallige patientsikkerhedsindsatser de seneste årtier, mens der kun er fejl i 2 ud af 1.000.000 dosisposer.
Læs mere i en gennemgang af studier.

Giver det bedre arbejdsmiljø at anvende dosisdispensering?

Ja, det gør det, da manuelle dispenseringer er årsag til arbejdsskader ift. blisterpakninger.

Kan flere læger ordinere til samme dosispakke?

Ja, borgeren kan godt få dosisdispenseret medicin, hvor fx både egen læge og en misbrugslæge har ordineret medicin.

Kan man bestille udlevering af dosisrulle til et misbrugscenter – og også bede om, at medicinen fra misbrugscenter betales af misbrugscenter?

Borgeren kan godt få sin medicin dosispakket. Det vil oftest være mest hensigtsmæssigt at pakke i separat rulle, særligt hvis der fra misbrugscentret udleveres til kortere tidsrum ad gangen. Når der pakkes i separat rulle, dækkes udgiften til medicin og pakkegebyr af centret.
Pakkes der anden medicin i separat rulle beregnes eventuelt tilskud til pakkegebyr for denne dosisrulle efter de sædvanlige regler.

Kan apoteket se fornyelsesanmodninger eller årsag til afslag?

Nej. Apotekerne ser ikke receptfornyelsesanmodningerne.
Apotekerne ser derfor ikke, hvis anmodningen afvises eller årsagen til afvisningen.
Apotekerne må ikke udlevere medicin uden en gyldig recept og må derfor ikke pakke medicinen, hvis recepten mangler. Det er derfor vigtigt, at kommunen følger op på, om anmodningen afvises samt årsagen hertil, hvis behandlingen skal fortsætte.

Hvad kan apoteket se om borgerens medicinering i FMK?

Når en borger siger ja til at få dosispakket sin medicin, giver borgeren samtidigt samtykke til, at apoteket må se ordinationerne til de lægemidler, der skal dosispakkes.
Hvis apoteket skal se andre data, fx hele borgerens medicinkort, skal borgeren give særskilt samtykke til apoteket. Dvs. apoteket har ikke samme adgang til FMK-data som øvrige sundhedspersoner. 

Kan apoteket selv påbegynde dosispakning af nye ordinationer?

Apoteket påbegynder selv dosispakning af ny medicin, når der er udstedt en recept til dosisdispensering. Hvis der er udstedt en almindelig recept, skal apoteket have besked, eller der skal udstedes en ny recept til dosisdispensering.

Kan apoteket se, om en borger er indlagt?

Apoteket får ikke automatisk besked om indlæggelse og vil derfor ikke automatisk stoppe pakning af nye ruller. Ved kortere indlæggelser vil det ofte være relevant, at der fortsat pakkes nye ruller. Sygehus eller egen læge skal bruge funktionen “Sæt i bero” til at fortælle apoteket, at der ikke skal pakkes ny rulle. Når “Sæt i bero” ophæves, vil der igen blive pakket ruller efter de aktuelle ordinationer og frister for dosisperioderne. Vær opmærksom på, om borgeren har anden medicin, indtil dosisrullen leveres/kan afhentes. Har borgeren behov for sin medicin hurtigere end vist i FMK, skal apoteket kontaktes for hurtig opstart.