Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Mission, vision og værdier

Mission

At IT-understøtte sammenhængende patientforløb og facilitere samarbejde i sundhedssektoren.

Som en fællesoffentlig organisation er vores mission, at udbrede digitale veje af højeste kvalitet til at understøtte sammenhængende patientforløb og at facilitere samarbejde mellem alle sundhedssektorens parter, gennem digital kommunikation.

Vision for MedCom13

At arbejde for en moderne, informationssikker og internationalt funderet digital kommunikation, med fokus på hurtige gevinster for det samarbejdende sundhedsvæsen, med blik for samarbejdsfla-der til andre sektorer.
I årene 2023-2025 vil vi arbejde med en særlig fokuseret indsats på, at:

 • Frigøre personaletid til kerneydelsen gennem tværsektoriel datadeling, videomøder, bor-gerrettede løsninger og praksissektorens IT-redskaber.
 • Implementere de første nationale FHIR-standarder og sikre et praktisk erfaringsgrundlag for en fortsat økonomisk bæredygtig modernisering af standarder og infrastruktur.
 • Forbedre datakvaliteten og øge praksissektorens datadeling med patienter, kommuner og sygehuse
 • Bidrage til den danske indsats for deling af sundhedsdata over landegrænser.

Værdier

MedComs kerneværdier bygger på:

 • Dialog
 • Brugerfokus
 • Pragmatisk tilgang
 • Åbenhed

Principper bag værdierne

Dialog skaber troværdighed

MedCom er en landsdækkende organisation, der binder sundhedssektorens digitale kommunikation sammen. Det betyder, at vi lever af at samarbejde. En af vores vigtigste opgaver er derfor at sikre dialog med alle relevante parter, så vi derigennem kan afdække behov, muligheder og løsninger. Vi søger konsensus og forfølger løsninger, der gavner alle involverede parter.

Det betyder, at:

 • Vi arbejder sammen. Det gør vi – internt i organisationen, med vores samarbejdspartnere og på tværs af sektorer. Kun i fællesskab kan vi nå vores mål
 • Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med it-leverandørerne
 • Vi udbreder og skaber sammenhængende resultater på et højt fagligt niveau

Brugerfokus fører til løsninger, der fungerer i hverdagen

For os er det afgørende at skabe løsninger, der understøtter brugernes dagligdag.

Det betyder, at:

 • Vi arbejder med et gennemgående fokus på borgeren og det sundhedsfaglige personale
 • Vi arbejder med og etablerer netværk som er relevante for vores projekter
 • Vi tror på, at flere hoveder tænker bedre end ét.

Pragmatisk tilgang – vi lytter og spørger ind til vores samarbejdspartnere

Essensen af MedComs virke er at skabe bro mellem de mange forskellige instanser, der tilsammen udgør den danske sundhedssektor. For at vores projekter kan føres ud i livet, er en lyttende og pragmatisk tilgang derfor nøglen til velfungerende resultater.

Det betyder, at:

 • Vi skaber forståelse på tværs af samarbejdspartneres fagområder – vi binder sammen
 • Vi gør det – vi gør det færdigt: Projekterne kommer helt i mål, og der tages hånd om opgaven og de implicerede parter
 • Vi følger op og monitorerer 

Åbenhed for ny viden, ideer og mangfoldighed

Åbenhed er et centralt element i vores daglige arbejde. Vi skal være åbne over for ny viden, ny teknologi og nye mennesker.

Det betyder, at:

 • Vi kommunikerer med hinanden for at skabe et højt internt vidensniveau
 • Vi anvender et åbent og inkluderende sprog i skrift og tale, så omverdenen kan få indblik i detaljer
 • Vi bidrager til nationale strategier og aftaler gennem viden og nytænkning
 • Vores forretningsforståelse driver ideudvikling
 • Vi deltager i internationale projekter og aktiviteter for at dele og tilegne os ny viden