Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Aftaler og stamkort i kommuner

Opdateret 16. februar 2023

Projektet indeholder

Status for implementering

Om projektet

Jf. økonomiaftalerne for 2020 mellem stat, regioner og kommuner skulle it-løsningerne Fælles Stamkort og Aftaleoversigt have været udbredt nationalt til alle landets kommuner inden udgangen af 3. kvartal 2021*.

For at understøtte kommunerne i implementeringen af de to it-løsninger, har MedCom indgået aftale med KL om at yde implementeringsstøtte til landets kommuner i lighed med den støtte, der blev givet til implementering af Fælles Medicinkort og Fælles Sprog III.

MedComs opgaver i forbindelse hermed omfatter bl.a.:

  • Afholdelse af kickoff-webinarer for kommunerne (afholdt i 2020/primo 2021)
  • Afholdelse af værktøjsmøder for kommunerne (læs mere nedenfor)
  • Videreformidling af nyheder og andet af relevans for de kommunale projektledere
  • Udarbejdelse af hjælpematerialer til kommunerne, fx drejebog (læs mere nedenfor)
  • Koordinering og samarbejde med EOJ-leverandører
  • Monitorering af implementering/fremdrift i kommunerne
  • Facilitering af ERFA-udvekslingsforum (læs mere nedenfor)
  • Support og sparring

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og KL. MedCom rapporterer til henholdsvis KL og programmets 2 implementeringsstyregrupper (øst og vest).  

*Deling af kommunernes aftaler under serviceloven har medført behov for ændring af lovgivningen, som trådte i kraft 1.3.2022.

Drejebog

Som led i implementeringsstøtten har MedCom udarbejdet en drejebog målrettet de udvalgte projektledere i kommunerne. Drejebogen er en guide til de emner, kommunerne skal tage stilling til og sørge for i implementeringen af Fælles Stamkort og Aftaleoversigt og anvendes sammen med de vejledninger og tekniske implementeringsguides, som er stillet til rådighed af Sundhedsdatastyrelsen på NSPOP. Drejebogen opdateres løbende. 

Find seneste version af drejebogen her.

Tjekliste til administrative forberedelser

MedCom har ligeledes udarbejdet en tjekliste til de administrative forberedelser, som skal være på plads, inden kommunerne kobles på løsningerne.

Kommunerne opfordres til at gå i gang med de administrative forberedelser i god tid således, at det er på plads senest 14 dage før ibrugtagning/åbning af integrationen. Bemærk, at der kan være en behandlingstid op til 8 dage, fra I indsender henvendelsen.

Find tjeklisten her.

Værktøjsmøder

MedCom afholder ved behov online værktøjsmøder for de kommunale projektledere. Værktøjsmøderne har til formål at vejlede/drøfte specifikke emner, som, MedCom oplever, fylder meget hos kommunerne. Bl.a. har der været afholdt værktøjsmøde med fokus på brugen af SOR i Aftaleoversigten. Optagelsen af informationsmødet kan rekvireres via kontaktinfo nederst på siden. 

Erfaringsudvekslingsforum

Med henblik på at understøtte kommunernes behov for erfaringsudveksling, har MedCom oprettet en kanal på TEAMS for de kommunale projektledere. Kommunale projektledere kan via kontaktinfo nederst på siden anmode om deltagelse i forummet.

Kommunal adgang til SOR

I forbindelse med kommunernes implementering af aftaleoversigten, er det et krav, at kommunernes registreringer i SOR er retvisende og opdaterede på et detaljeret niveau. Ændringer i SOR for kommunerne er hidtil blevet håndteret af Sundhedsdatastyrelsen, som udfører ændringerne efter anmodning fra kommunerne. Det har vist sig at være en tung arbejdsgang for både kommunerne og Sundhedsdatastyrelsen. Derfor er der nu åbnet op for, at kommunerne selv kan administrere egne organisatoriske SOR-enheder. Kommunerne har fået online undervisning og efterfølgende adgang til SOR. 

Koordinering og samarbejde med EOJ-leverandører

Som led i MedComs implementeringsstøtte til kommunerne, afholder MedCom – sammen med Sundhedsdatastyrelsen – løbende møder med EOJ-leverandørerne. Se hvem, der deltager, og find referater og øvrige dokumenter (SKAL OPDATERES) fra møderne. 

Referencegruppe

Til brug for sparring om fælles udfordringer og løsninger i forhold til kommunernes implementering af Aftaleoversigten og Fælles Stamkort har MedCom nedsat en kommunereferencegruppe. Gruppens formål er at fungere som en repræsentativ gruppe for kommunerne, som MedCom kan sparre med omkring alle relevante forhold i implementeringen af løsningerne. Ved at inddrage en repræsentativ gruppe styrkes MedComs fundament for at repræsentere kommunerne i forskellige mødefora, og gruppen kan fungere som høringspart, når der er brug for afklaringer. Gruppen er sammensat af kommuner, som implementerer først, og det giver mulighed for, at MedCom kan anvende værdifulde erfaringer i implementeringsstøtten til efterfølgende kommuner.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

MedCom yder – udover implementeringsstøtten til kommunerne – også implementeringstøtte til praksissektoren (OPDATERES), deltager i det forberedende arbejde omkring “Planer og indsatser” og varetager udvikling og vedligeholdelse af CDA-standarder samt test og certificering

For mere information om programmet, henvises til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Kristensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Iben

Iben Søgaard

Projektmedarbejder

Kommuneteam