Bindeleddet i det digitale sundhedsvæsen

Søgning

Kommuner

Sygehus

Modernisering

Advis om sygehusophold

Opdateret 23. januar 2023

Projektet indeholder

Deltagere

Sygehusadviser og fælleskommunal beskedfordeler

Overblik over vores partnere

A

Dette er en test

Dettte er en test

B

Test

Test

Test

C

Test

Test

Test

E

Dette er et punkt

Dette er et andet punkt

Dette er et tredje punkt

G

Hej med dig

Ekstern information

Baggrund

I dag adviseres den kommunale hjemmepleje automatisk, når en borger, som modtager ydelser i kommunen, indlægges (indlæggelsesadvis DIS20) og udskrives (udskrivningsadvis DIS17) på sygehuset. Adviserne er centrale og forretningskritiske meddelelser, som sikrer hhv. pausering af ydelser i kommunen, når borgeren indlægges, og efterfølgende genoptagelse af ydelser, når borgeren udskrives. Herudover fungerer indlæggelsesadviset som trigger af automatisk forsendelse af indlæggelsesrapport fra kommune til sygehus (XDIS16).

Mange patientforløb på sygehuset er imidlertid akutte ambulante og understøttes ikke i dag af sygehusadviser. Det betyder et alvorligt tab af information på tværs af sektorgrænser samt unødigt tidsforbrug for plejepersonalet i både kommunen og på sygehuset.

Projektets mål er at modernisere sygehusadvis-kommunikationen, så de forretningsmæssige behov for advisering understøttes, med en samtidig modernisering af de tekniske beskedformater som led i den generelle modernisering af kommunikationen sundhedsvæsenet.

Projektet er startet i MedCom11 (2018-2020) og videreføres som implementeringsprojekt i MedCom12 (2021/2022).

Projektstatus

Status på FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold”
FHIR-standarden for ”Advis om sygehusophold” (HospitalNotification) er releaset den 29. januar 2021.

Releasen sker på baggrund af et kortlægningsarbejde af de forretningsmæssige behov for sygehusadvisering i samarbejde med MedComs hjemmepleje-sygehusgruppe og kommune-sygehusleverandørgruppen i 2018 og 2019, efterfulgt af et udviklingsforløb i 2020 i samarbejde med it-leverandører, brugerrepræsentanter og HL7 FHIR-ressourcer. Læs mere om forløbet.

Den nye FHIR-standard for ”Advis om sygehusophold” vil understøtte advisering af såvel akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Med det nye advis følger desuden en forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse, som har været ønsket på tværs af regioner.

Den nye FHIR-standard for sygehusadvisering skal – indtil moderniseret infrastruktur er realiseret udveksles i eksisterende VANSEnvelope og over eksisterende VANS-netværk. Det nye sygehusadvis vil desuden skulle modtages gennem den fælleskommunale beskedfordeler (læs mere nedenfor).

Al relevant materiale vedr. HospitalNotification kan tilgås på MedCom FHIR-website.

Implementeringsplan for FHIR-advis om sygehusophold
Det nye sygehusadvis (HospitalNotification) forventes implementeret i regioner og kommuner i løbet af 2024 jf. den fastlagte implementeringsplan. Implementeringsplanen er fastlagt i samarbejde med it-leverandører og regionale og kommunale repræsentanter fastlagt og godkendt på MedComs styregruppemøde den 1. juni 2022.

Modtagelse af adviser gennem fælleskommunal beskedfordeler og mulighed for fordeling til flere fagsystemer
I 2020 blev den fælleskommunale beskedfordeler (KOMBIT beskedfordeler) og SAPA testet og godkendt af MedCom til hhv. at videreformidle og modtage indlæggelses- og udskrivningsadviser, og kommunerne er aktuelt ved at omlægge deres modtagelse af sygehusadviser til at ske gennem beskedfordeleren (se status). Ved omlægning vil kommunernes SAPA-løsning også kunne modtage sygehusadviser på lige fod med kommunernes EOJ-systemer.

Det er en kendt udfordring, at enheder, som er organiseret uden for den kommunale hjemmepleje, heriblandt fx enheder på social- og misbrugsområdet, i dag ikke har mulighed for at modtage sygehusadviser og dermed information om, at en borger, som de yder hjælp til, opholder sig på sygehuset. I forbindelse med at den fælleskommunale beskedfordeler videreudvikles til at kunne håndtere det nye sygehusadvis og kvittere på vegne af de kommunale fagsystemer, vil det blive muligt at fordele sygehusadviser til flere kommunale fagsystemer.

Når det nye sygehusadvis idriftsættes, skal alle sygehusadviser modtages gennem den fælleskommunale beskedfordeler. Det er således en forudsætning, at kommunerne får omlagt deres modtagelse af sygehusadviser til at ske gennem den fælleskommunale beskedfordeler. Læs mere om processen for omlægning af sygehusadviser og den fælleskommunale beskedfordeler.

Projektdokumenter

Indlæser dokumenter

Kontaktpersoner

Portrætfoto af Mie B.K

Mie Borch Dahl Kristensen

Konsulent

Kommuneteam

Portrætfoto af Jeanette

Jeanette Jensen

Konsulent

Kommuneteam

dds

fsdf

sds

sdas